۲ تیر ۱۳۹۶

ارائه گزارش منظم به خانواده‌ها

استفاده از آزمایشگاه و سایت رایانه مجهز و استانداردفعالیت در فضای IT و ICT جهت ایجاد مهارت‌های لازم در محیطی […]
۲ تیر ۱۳۹۶

تدریس منظم و مدوّن احکام عملی

تدریس منظم و مدوّن احکام عملی برگزاری کلاس‌های پرورشی و تربیتی منظّم و مدوّن در طول سال برگزاری نماز جماعت […]
۲ تیر ۱۳۹۶

برگزاری و بزرگداشت مناسبت‌ها

برگزاری و بزرگداشت مناسبت‌های مختلف (ایام ا… و مناسبت‌های ملّی و مذهبی) ایجاد پرونده تخصّصی تربیتی برای تمام دانش آموزان […]